فروش - زمین 5155 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

200 000 €

100 000 €