فروش - خانه 128 m² در کاساندرا (خالکیدیکی)

350 000 €

300 000 €